100% Original: 2SK1310A 2SK1310 K1310A [ 2-22C1A ] ~ RF POWER MOS FET transistor.

100% Original: 2SK1310A 2SK1310 K1310A [ 2-22C1A ] ~ RF POWER MOS FET Transistor.

  • Geschäftmiaol ke's store
  • Verkauf nach Volumen0 piece
  • Verkaufspreis US $26.80 piece
  • Versand Free Shipping
  • Punktzahl 5(93)

2020 ©  Home ·